Eenvoudige bouw van een Tafelpositief

Het boek over de bouw van Tafelpositief (Portatief) heb ik opnieuw geschreven en het orgel voorzien van een balg die met de hand wordt bediend. Dat geeft grote voordelen boven een windmotor.
<------- beweeg muis over foto
1. De klank is mooier, er zijn geen wervelingen van de windmotor
2. Er hoeft geen motorlawaai te worden gedempt
3. Het maken van een schepbalg plus magazijnbalg is eenvoudig
4. Het bespaart de dure aanschaf van een windmotor


Het ontwerp van dit kleine orgel voldoet aan twee eisen:
a.
De constructie is zo eenvoudig dat al 500 mensen zonder ervaring het
hebben gemaakt. Alle onderdelen zijn gedetailleerd getekend.
b. Het register Holpijp 8’ biedt een volwaardige klank volkomen gelijk aan de Holpijp van een groot orgel
<------
bewege Maus über Foto

Verschillend koordirigenten gebruiken dit kleine, gemakkelijk te vervoeren orgel voor koorrepetities. Hoe het kan worden gebouwd is te zien in een grote hoeveelheid perspectivische tekeningen. Ze tonen elk detail van de constructie met 3D tekeningen, die een duidelijkheid hebben alsof ze van dichtbij zijn gefotografeerd. De onderdelen zijn vanuit meerdere gezichtshoeken getekend.

Einfacher Bau eines Tischpositivs


Das Buch über den Bau eines Tischpositivs (Portativ) habe ich aufs neue geschrieben und die Orgel habe ich jetzt ausgestattet mit einem Schöpfer der von Hand betrieben wird. Das gibt große Vorteile gegenüber einem Gebläse. 
 

1. Der Klang ist schöner, es gibt keine Wirbel von einem Gebläse
2. Es gibt kein Motorgeräusch
3. Ein Schöpfer plus Magazinbalg ist einfach herzustellen
4. Es spart den teueren Ankauf eines Gebläses

Der Entwurf dieser Orgel entspricht zwei Bedingungen:

a. Die Konstruktion ist einfach; sogar 500 Leute ohne Erfahrung haben es gebaut. Alle Teile des Aufbaus sind detailliert gezeichnet.

b. Das Register Hohlpfeife 8’ bietet einen vollen Klang und verleiht dem Organisten den gleichen musikalischen Ausdruck als dieHohlpfeife (Gedackt) einer große Orgel.

Verschiedenen Chorleiter verwenden dieses kleine, leicht transportable Orgel für Chor-Proben. Wie es aufgebaut werden kann, wird in eine große Menge an perspektivische Zeichnungen sichtbar. Sie zeigen jedes Detail der Konstruktion mit 3D Zeichnungen, die eine Klarheit haben, als ob sie aus der Nähe fotografiert werden. Die Teile sind  aus mehreren Betrachtungswinkeln gezeichnet.

Spelen met echte pijpen

Naast het bespelen van een Hauptwerkorgel is het musiceren op klein orgel met echte pijpen ook een genoegen mits het orgel een volwaardige klank laat horen. Eén register is voldoende als het een heldere klank heeft plus een diepe grondtoon. De klank is niet anders dan van een groter orgel. Een beginner kan dit tafelpositief gemakkelijk bouwen en door zijn geringe gewicht kan het orgel worden meegenomen naar de repetities van een koor en is het bruikbaar bij de begeleiding van een solist.

Naarmate een orgel een grotere toonomvang heeft neemt de gecompliceerdheid van de constructie toe. Als de breedte van de pijp het toelaat dat deze direct achter de bijbehorende toets is te plaatsen, is een eenvoudige verbinding tussen toets en ventiel mogelijk. Pijpen voor de lagere tonen vragen meer ruimte. Het is niet zinvol hier pijpen van geringe omvang te plaatsen want dat gaat ten koste van een mooie klank.

Bij het ontwerpen van dit orgel heb ik veel op het grote orgel gespeeld en daarbij gelet op de laagste en de hoogste toon die voor deze muziek nodig was. Ook het bespelen van oude orgels gaf een indicatie; de zichtbare slijtage aan de toetsen liet zien welke klavieromvang meestal werd gebruikt. De conclusie was dat een klavieromvang van f klein tot d3 niet te veel beperkingen oplegt. De pijpen hebben dezelfde mensuur als de pijpen van mijn huisorgel.
Windanlage
Die Windversorgung arbeitet hier mit einem Schöpfbalg mit einer einzigen Falte. Dieser Wind geht dann zum Magazinbalg, auch mit einer einzigen Falte. Mit diesen beiden Bälgen gibt es eine konstante Windströmung und kann die Orgel normal gespielt werden. Der Organist kann mit der rechten Hand spielen und den Balg mit der linken Seite bedienen. Oder mit zwei Händen während jemand anderes den Balg bedient.
Windvoorziening
De windvoorziening werkt hier met een schepbalg met een enkele vouw. Dze wind gaat dan naar een magazijnbalg, ook weer met een enkel vouw. Door deze twee balgen ontstaat er een constante windstroom en is het orgel normaal te bespelen. De organist kan met de rechterhand spelen en met de linkerhand de balg bedienen; hij kan ook met twee handen spelen terwijl iemand anders de balgen bedient.
Spielen mit echten Pfeifen

Neben das Spielen einer Hauptwerkorgel ist das Musizieren auf einer kleinen Orgel mit echten Pfeifen auch ein Vergnügen, vorausgesetzt dass die Orgel hat einen vollwertigen Klang hören lässt. Ein Register reicht, wenn es einen klaren Klang und einen tiefen Grundton hat. Der Klang unterscheidet sich nicht von einer größeren Orgel. Ein Anfänger kann das Tischpositiv leicht bauen und durch sein geringes Gewicht kann die Orgel zu den Proben eines Chores mitgebracht werden und ist bei der Begleitung eines Solisten nützlich.

In dem Maße dass eine Orgel einen größeren Tonumfang hat, nimmt die Komplexität der Konstruktion zu. Wenn die Pfeifenbreite es zulässt dass diese direkt hinter der entsprechenden Taste platziert werden kann, ist eine einfache Verbindung zwischen dem Taste und dem Ventil möglich. Pfeifen für niedrigere Töne benötigen mehr Platz. Es macht keinen Sinn Pfeifen einen geringeren Umfang zu geben, weil das auf Kosten eines schönen Klangs ist.

Beim Entwerfen dieser Orgel spielte ich viel auf einer großen Orgel, unter Berücksichtigung des niedrigsten und höchsten Tons für diese Musik benötigt. Auch das Spielen der alten Orgeln gab einen Hinweis; Die sichtbare Abnutzung der Tasten zeigte, welcher Tastaturumfang normalerweise verwendet wurde. Die Schlussfolgerung war, dass eine Tastatur Größe von f-klein bis d3 nicht zu viele Einschränkungen auferlegt. Die Pfeifen haben die gleiche Mensur wie die Pfeifen meiner Hausorgel.

Tekeningen met muis aanraken
Zeichnungen mit der Maus berühren
Touch drawings with mouse
Klavier
Kabinetorgels werden 200 jaar geleden gemaakt met toetsen die op perkament scharnierden, een eenvoudige bouw die heel betrouwbaar is gebleken en in dit orgel is toegepast. Het klavier maakt hier deel uit van de windlade. Bamboestokjes zorgen voor een verbinding tussen toets en ventiel. Zuiver ronde en gladde stokjes zijn verkrijgbaar bij de supermarkt, ze heten daar sateh-stokjes.
Klaviatur
Kabinettorgeln werden 200 Jahren her hergestellt mit Tasten aus Pergament. Eine einfache Konstruktion, die sich als sehr zuverlässig gezeigt hat und dies wurde in dieser Orgel angewendet. Die Tastatur ist Teil der Windlade. Bambusstöcke sorgen für eine Verbindung zwischen Tasten und Ventilen. Runde und glatte Stöcke sind im Supermarkt erhältlich als Sateh-Sticks (Schaschlick-Sticks).
tafelpositief
Het boek is te bestellen door 15 Euro over te maken op rekening:
                                                   IBAN:   NL83 INGB 0000 5255 27
ten name van John Boersma, Eelde en een mail te sturen naar johnboersma@casema.nl  met uw mailadres en uw volledige postadres. Uw ontvangt het boek dan als download, het is niet gecomprimeerd en kan direct worden bekeken en gelezen. Het bestand kan ook naar de printer om het als boek te drukken.     

Das Buch ist zu bestellen durch Überweisung von 15 Euro auf die Rechnung von John Boersma, Eelde  
                                                                 IBAN
:   NL83 INGB 0000 5255 27
und eine E-Mail zu schicken nach johnboersma@casema.nl mit Ihrer e-Mail-Adresse und Ihre vollständige Postanschrift. Ihr erhält das Buch als Download, es ist nicht komprimiert und kann direkt eingesehen und gelesen werden. Sie können das Buch auch printen, so gibt es sofort eine gedruckte Version
.   

The book can be ordered by transferring of 15 Euro on the account:   IBAN: NL83 INGB 0000 5255 27     on the name John Boersma, Eelde
The use of Paypal or a Creditcard is not possible!
Send an email to johnboersma@casema.nl with your e-mail address and your full postal address.
You will get the book as a download, it is not compressed and can be viewed and read directly. If you want you can print the book, so you will have a printed book immediately.  

Maten van de pijpen

Maßen von den Pfeifen

Measures of the pipes
 De opbouw van een pijp wordt hier stap voor stap getoond
  Der Aufbau der Pfeife wird hier Schritt für Schritt gezeigt
   The construction of a pipe is here shown step by step
Simple constructing of a Table positiv   ^move mouse
                                                                             over photo
         
The book about the building of a Table positive (Portative) have I written again and I have equipped the organ now with blower bellows which are operated by hand. This gives great advantages compared to a wind engine.    

1. The sound is more beautiful, there's no whirls of a wind engine
2. There is no need for dimming the noise of an engine
3. A blower plus magazine bellows is easy to construct
4. There are no costs for a wind engine

The design of this organ complies with two conditions:

a. The construction is so simple that 500 people without experience have made it. All parts are drawn detailed.

b. The Stopped Diapason 8’ offers a full sound and gives the same     expression as this stop on a large organ.

Many choir conductors use this easy to transport organ for the choir rehearsals. How it can be built, will be visible in a large amount of perspective drawings. They show every detail of the design with 3D drawings that have a clarity, as if they are photographed close. The parts are drawn from several angles.

Prototype
     
        Tafelpositief
        Tischpositiv
        Table Positive
Playing with real pipes

Besides playing of a Hauptwerk organ is making music on a small organ with real pipes also a pleasure, provided the organ has a full sound. One register is sufficient if it has a clear sound plus a deep basic tone. Then the sound doesn’t differ from a larger organ. A beginner can build this Table Positive easily and by its small weight the organ can be taken to the rehearsals of a choir. It is also useful for the accompaniment of a soloist.

According as an organ has a larger tone size, the complexity of the construction increases. If the width of the pipe allows it to be placed directly behind the corresponding key, a simple connection between the key and the valve is possible. Pipes for lower tones require more space. It does not make sense to place pipes of small size because that is at the expense of a beautiful sound.

When designing this organ I have played a lot on large organs, taking into account the lowest and highest tone needed for the music. Also the playing of old organs gave an indication; the visible wear on the keys showed which keyboard size was usually used. The conclusion was that a keyboard size of F minor to d3 does not impose too many restrictions. The pipes have the same scale as the pipes of my chamber organ.

start
huisorgel
hauptwerk
martini
baumeister1
buckeburg
arnstadt
prytanee
ludingworth
sieber
bader
noordbroek
convolutie
intonatie
sample sets
boekenhw
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
metalen pijp maken
prestant
holpijp
linkedsites