Het Hauptwerkorgel als huisorgel

Een pijporgel in een huiskamer heeft maar een beperkte ruimte voor de pijpen, zodat de keuze aan registers niet groot is. Dat een huiskamer geen akoestiek heeft is een tweede nadeel, want zonder akoestiek blijft het een droge klank. Toch zijn de klanken te prefereren boven een elektronisch orgel waar wel veel registers zijn en de gesimuleerde akoestiek realistisch overkomt, maar niet kan verhullen dat de klanken zeer onbeduidend zijn. De elektronisch geïmiteerde pijpklanken missen natuurlijke levendigheid en geven weinig muzikale inspiratie.

Met Hauptwerk is de ideale situatie wel te bereiken. De klanken zijn echte pijpklanken die samen met de akoestiek in de kerk zijn opgenomen. De organist thuis hoort dezelfde klanken als de organist in de kerk hoort. Er is plaats voor drie of vier klavieren en het aantal registers is vrijwel onbeperkt. Voorwaarde is wel dat een goed opgenomen sample set moet worden gekozen en de klanken op het Hauptwerkorgel worden geïntoneerd, zodat afwijkingen van luidsprekers zijn gecompenseerd.

Lang niet alle sample makers zijn in staat om de klanken van de kerk goed naar de huiskamer over te brengen. De techniek van het opnemen houdt meer in dan het plaatsen van wat microfoons bij de pijpen. Sample sets die de klanken wel onberispelijk overdragen zijn te vinden op de pagina:
                             de beste Sample sets

Naast het Hauptwerkorgel is het aantrekkelijk om een klein tafelpositief te bespelen. Kleine intieme werkjes kunnen op viervoets pijpen worden gespeeld en klinken ook zonder akoestiek heel goed.

John Boersma
Hazeleger 9
(NL-) 1261 TW   Blaricum


 mail naar:
           John Boersma
The Hauptwerk organ as chamber organ

A pipe organ in the living room has only a limited space for the pipes, so the selection of registers is not large. The fact that a living room has no acoustics is a second disadvantage, because without acoustics it remains a dry sound. However, the sounds are preferable to an electronic organ, where there are many registers and the simulated acoustics are realistic, but cannot hide the fact that the sounds are very insignificant. The electronically imitated pipe sounds lack natural vitality and give little musical inspiration.

The ideal situation can be reached with Hauptwerk. The sounds are real pipe sounds, which are recorded together with the acoustics in the church. The organist at home hears the same sounds as the organist in the church. There is room for three or four keyboards and the number of tabs is virtually unlimited. The prerequisite is that a well-received sample set is selected and the sounds on the Hauptwerk organ are voiced, so that deviations from loudspeakers are compensated.                                                         mouse ------>

Not all sample creators are able to transfer the sounds of the church well into the living room. The technique of recording involves placing more than a few microphones near the pipes. Sample sets that transmit the sounds perfectly can be found on the page:
                                      the best sample sets

In addition to the Hauptwerk organ, it is attractive to play a small table positively. Small intimate works can be played on four-foot pipes and sound very good without acoustics
 Deutsch

  English
Die Hauptwerkorgel als Hausorgel

Eine Pfeifenorgel im Wohnzimmer hat nur einen begrenzten Platz für die Pfeifen, so dass die Auswahl an Registern nicht groß ist. Dass ein Wohnzimmer keine Akustik hat, ist ein zweiter Nachteil, denn ohne Akustik bleibt es ein trockener Klang. Die Klänge sind jedoch einer elektronischen Orgel vorzuziehen, wo es viele Register gibt und die simulierte Akustik realistisch ist, aber nicht hinwegtäuschen kann, dass die Klänge sehr unbedeutend sind. Den elektronisch nachgeahmten Pfeifenklängen mangelt es an natürlicher Lebendigkeit und gibt wenig musikalische Inspiration.

Mit Hauptwerk ist die ideale Situation erreichbar. Die Klänge sind echte Pfeifenklänge, die zusammen mit der Akustik in der Kirche aufgenommen werden. Der Organist zu Hause hört die gleichen Klänge, wie der Organist in der Kirche hört. Es gibt Platz für drei oder vier Tastaturen und die Anzahl der Register ist praktisch unbegrenzt. Voraussetzung ist, dass ein gut aufgenommen Sample-Set gewählt wird und die Klänge auf dem Hauptwerkorgel intoniert werden, so dass Abweichungen von Lautsprechern kompensiert werden.

Nicht alle Sample-Ersteller sind in der Lage, die Klänge der Kirche gut ins Wohnzimmer zu übertragen. Die Technik des Aufnehmens beinhaltet mehr als einige Mikrofone an den Pfeifen zu platzieren. Sample Sets, die die Klänge tadellos übertragen, finden Sie auf der Seite:
                                     Die besten Sample Sets

Neben dem Hauptwerkorgel ist es attraktiv, einen kleinen Tisch positiv zu spielen. Kleine intime Arbeiten können auf Vier-Fuß-Pfeifen gespielt werden und klingen auch sehr gut ohne Akustik.                                                           Zeichnung hierunter mit Maus berühren

start
hauptwerk
convolutie
intonatie
boekenhw
sample sets
orgels in mijn huis
martini
schnitger
bader
anloo
klapmeyer
casavant
holzhey
serassi
hinsz
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel
linked sites