Luidsprekers moeten de klanken vloeiend weergeven

De luidsprekers zijn hier buiten de kast geplaatst, omdat klanken aan de achterzijde van de luidspreker via de baspoorten hinderlijk tegen de wanden van de orgelkast weerkaatsten. Tonen uit de samples worden dan willekeurig versterkt of verzwakt en klinken rafelig. Het euvel deed zich vooral voor bij tonen tussen 100Hz en 300 Hz. Nadat de luidsprekers boven op de orgelkast waren geplaatst, was het rafelige effect verdwenen en werden de klanken vloeiende weergegeven. De bouwer van het orgel toont hier een gebrek aan vakkennis.

Een pijporgel in een huiskamer heeft maar een beperkte ruimte voor de pijpen, zodat de keuze aan registers niet groot is. Dat een huiskamer geen akoestiek heeft is een tweede nadeel, want zonder akoestiek blijft het een droge klank. Toch zijn de klanken te prefereren boven een elektronisch orgel waar wel veel registers zijn, maar zonder de natuurlijke levendigheid van pijpklanken.

Met samples van pijpklanken is de ideale situatie wel te bereiken. De klanken zijn echte pijpklanken die in de kerk zijn opgenomen. Ze klinken in de oorspronkelijke akoestiek van de kerk die als Impulse-Response is opgenomen en in het Huisorgel is opgeslagen. De organist thuis hoort dezelfde klanken als de organist in de kerk hoort.

Naast een orgel met samples is het aantrekkelijk om een tafelpositief te bespelen. Kleine intieme werkjes kunnen op viervoets pijpen worden gespeeld en klinken ook zonder akoestiek heel goed.

John Boersma
Hooiweg 20-A
9761 GR  Eelde
(Groningen Airport)
mail naar:
           John Boersma
A House organ with sounds from Hauptwerk

A pipe organ in a living room has only limited space for the pipes, so the choice of registers is not large. The fact that a living room has no acoustics is a second disadvantage, because without acoustics it remains a dry sound. Yet the sounds are preferable to an electronic organ where there are many registers, but without the natural liveliness that gives the pipe sounds expressiveness.

The ideal situation can be achieved with samples of pipe sounds. The sounds are real pipe sounds recorded in the church. They sound in the original church acoustics, which were recorded as Impulse-Response and stored in the House Organ. The organist at home hears the same sounds as the organist in the church. The condition is that a well-recorded sample set must be chosen and the sounds in the living room must be intoned, so that deviations from speakers are compensated.                                          mouse ------>

Not all sample makers are able to properly transfer the sounds of the church to the living room. The technique of recording involves more than placing some microphones near the pipes. Sample sets that transfer the sounds flawlessly can be found on the page:                                                 the best sample sets

In addition to the Hauptwerk organ, it is attractive to play a small table positively. Small intimate works can be played on four-foot pipes and sound very good without acoustics
 Deutsch

  English
Eine Hausorgel mit Klängen aus Hauptwerk

Eine Pfeifenorgel im Wohnzimmer hat nur einen begrenzten Platz für die Pfeifen, so dass die Auswahl an Registern nicht groß ist. Dass ein Wohnzimmer keine Akustik hat, ist ein zweiter Nachteil, denn ohne Akustik bleibt es ein trockener Klang. Dennoch sind die Klänge einer elektronischen Orgel vorzuziehen. Sie hat vielen Registern, aber ohne die natürliche Lebendigkeit, die den Pfeifenklängen Ausdruck verleiht.

Mit Samples kann die ideale Situation erreicht werden. Die Klänge sind echte Pfeifenklänge, die in der Kirche aufgenommen wurden. Sie erklingen in der Original-Akustik der Kirche, die als Impulse-Response aufgenommen und in der Hausorgel gespeichert wurden. Der Organist zu Hause hört die gleichen Klänge wie der Organist in der Kirche. Bedingung ist allerdings, dass ein gut aufgenommener Samplesatz gewählt und die Klänge im Wohnzimmer intoniert sein müssen, damit Abweichungen von Lautsprechern kompensiert werden.

Nicht alle Sample-Ersteller sind in der Lage, die Klänge der Kirche gut ins Wohnzimmer zu übertragen. Die Technik des Aufnehmens beinhaltet mehr als einige Mikrofone an den Pfeifen zu platzieren. Sample Sets, die die Klänge tadellos übertragen, finden Sie auf der Seite:
                                     Die besten Sample Sets

Neben einem Orgel mit Samples ist es attraktiv, einen Tisch positiv zu spielen. Kleine intime Werken können auf Vier-Fuß-Pfeifen gespielt werden und klingen auch sehr gut ohne Akustik.                                                           Zeichnung hierunter mit Maus berühren

start
huisorgel
hauptwerk
martini
buckeburg
prytanee
ludingworth
klapmeyer
noordwolde1
noordbroek
convolutie
intonatie
schnitger
bader
sample sets
boekenhw
contact
tafelpositief
boeken over orgebouw
betellen van boeken
metalen pijp maken
prestant
holpijp
mini-orgel